BALTECH P6401 ACETON

Acetón

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU

Acetón je určený na odmasťovanie a čistenie kovových povrchov pred aplikáciou náterových látok, na čistenie pracovných pomôcok a zariadení a ďalej ako špeciálne rozpúšťadlo, napr. pre nitrocelulózové riedidlá.

NEBEZPEČNOSŤ LÁTKY

Horľavá kvapalina Flam.Liq.2: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Vážne podráždenie očí Eye Irrit. 2: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia STOT SE 3: H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Máte problém, s ktorým si neviete poradiť?
Vyskúšajte našu online poradňu!

Na Vaše otázky odpovieme každý deň.
Opýtajte sa aj Vy!