BALTECH P6402 BENZÍN TECHNICKÝ

Benzín technický

Charakteristika a použitie výrobku


Nízko vriaci hydrogenovaný benzín. Benzín technický je určený na hrubé omastenie predovšetkým kovových predmetov, môže sa použiť do zapaľovačov, aj ako palivo do benzínových tlakových lámp.

Nebezpečnost výrobku

Horľavá kvapalina Flam. Liq. 2: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Aspiračná nebezpečnosť Asp. Tox.1: H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia STOT SE 3: H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Reprodukčná toxicita Repr. 2: H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti.
Nebezpečnosť pre životné prostredie Aquatic Chronic 2: H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Máte problém, s ktorým si neviete poradiť?
Vyskúšajte našu online poradňu!

Na Vaše otázky odpovieme každý deň.
Opýtajte sa aj Vy!